Regulamin

Polityka prywatności obraz

REGULAMIN SERWISU MIESZKANIE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://mieszkanie.pl/ [BSJP1] [EP2] („Serwis”) przez użytkowników, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora Serwisu, tj. Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568 (dalej „Mieszkanie.pl”).

2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w Serwisie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Serwisu.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

6. Mieszkanie.pl świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

7. Informacje na temat zasad przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu zawiera Polityka Prywatności https://mieszkanie.pl/polityka-prywatnosci

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Mieszkanie.pl zaleca korzystanie z najnowszego oficjalnego wydania (wersji) przeglądarki internetowej, spośród Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Serwisie jest nieodpłatne i nie wymaga założenia konta przez użytkownika ani rejestracji w innej formie.

2. Treści i materiały publikowane w Serwisie są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowią w szczególności (i) oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), ani (ii) jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji użytkownika jako inwestora.

3. Wszystkie informacje zawarte w treściach i materiałach publikowanych w Serwisie są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów według stanu na dzień ich publikacji w Serwisie, jednakże Mieszkanie.pl nie składa żadnych oświadczeń, ani nie daje żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie aktualności, prawdziwości i kompletności informacji zawartych w treściach i materiałach publikowanych w Serwisie.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zawartość Serwisu, w tym opublikowane w nim treści niezależnie od formy, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegające ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Mieszkanie.pl jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści Serwisu w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Mieszkanie.pl, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.

2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zakazane jest:

(a) dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym sprzecznych z przepisami prawa lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

(b) korzystanie przez użytkownika z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Mieszkanie.pl lub osób trzecich, naruszanie integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług;

(c) wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich dalsze odpłatne udostępnianie.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKANIE.PL

Mieszkanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług przez użytkownika.

Dostęp do Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zapewniony na zasadzie „tak, jak jest”, a Mieszkanie.pl nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do jego poprawnego funkcjonowania. W szczególności Mieszkanie.pl nie gwarantuje, że Serwis jest kompletny i nie zawiera błędów lub nieścisłości ani nie gwarantuje, że wszelkie błędy lub nieścisłości w Serwisie zostaną niezwłocznie usunięte.

Serwis oraz świadczone za jego pośrednictwem usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia indywidualnych potrzeb i wymagań danego użytkownika, wobec czego Mieszkanie.pl nie gwarantuje osiągnięcia indywidualnych celów zamierzonych przez użytkownika, jednakże Mieszkanie.pl dołoży starań, aby zwiększać komfort użytkownika związany z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

Mieszkanie.pl nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Mieszkanie.pl zastrzega sobie prawo do przerywania dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem i rozwojem Serwisu lub w przypadku błędów lub awarii Serwisu. Ponadto dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług może zostać przerwany w wyniku działania osób trzecich, za których Mieszkanie.pl nie ponosi odpowiedzialności (np. operatorów telekomunikacyjnych) lub w wyniku działania siły wyższej. W rezultacie Mieszkanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu opisanymi powyżej. Mieszkanie.pl dołoży starań, aby w miarę istniejących możliwości poinformować użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostępnie do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

Mieszkanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych, w oparciu o treści i materiały publikowane w Serwisie.

Odpowiedzialność Mieszkanie.pl z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają innych postanowień dotyczących odpowiedzialności Mieszkanie.pl zawartych w niniejszym Regulaminie.

7. REKLAMACJE

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem.

Reklamacje rozpatruje Mieszkanie.pl.

Reklamacja powinna zawierać:

(a) oznaczenie Użytkownika,

(b) dane kontaktowe Użytkownika,

(c) przedmiot reklamacji, oraz

(d) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamację można złożyć:

(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mieszkanie.pl ,

(b) na adres korespondencyjny Mieszkanie.pl: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania od użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Mieszkanie.pl zawiadomi użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

8. ZMIANY REGULAMINU

Mieszkanie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:

(a) zmiana sposobu świadczenia usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;

(b) zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

(c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

(d) zmiana przepisów obowiązującego prawa lub realizacja obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji mająca wpływ na prowadzenie działalności przez Mieszkanie.pl;

(e) konieczność aktualizacji danych usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

2. O ile Mieszkanie.pl nie wskaże inaczej zmiany w Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wejściu życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin podlega prawu polskiemu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na stronie głównej Serwisu.